حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی مشتریان

این فروشگاه در مقابل تمامی مشتریان همانگونه در در بخش قوانین و مقررات فروشگاه نیز ذکر شده است متعهد می شود که کلیه اطلاعات مشتریان خود را حفظ نماید